Generelle bruksbetingelser

Generelle bruksbetingelser for online-tilbudet "www.neudorff.no"

1. Gyldighetsområde, generelt

1.1 Bruken av internettsiden til W. Neudorff GmbH KG, An der Mühle 3, 31860 Emmerthal, underligger helt bruksbetingelsene nedenfor.

1.2 Allmenne forretningsvilkår eller andre betingelser som bruker har, og som supplerer, motvirker eller avviker fra disse bruksbetingelsene skal ikke inngå som del av betingelsene. Ei heller dersom de er kjent, med mindre W Neudorff GmbH KG uttrykkelig godkjenner dem.

1.3 Denne internettsiden er utelukkende ment for bruk i Norge*. All produktinformasjon er relatert til godkjenningen i Norge*. W. Neudorff GmbH KG overtar intet ansvar for at opplysningene på denne nettsiden er riktige hvis den brukes utenfor Norge *.

1.4 Vi forbeholder oss retten til når som helst å endre eller oppdatere nettsiden og de generelle bruksbetingelsene. Av denne grunn ber vi deg gå gjennom betingelsene neste gang du besøker siden vår for å informere deg om eventuelle endringer.

2. Innholdet i online-tilbudet

2.1 Vi har bestemt innholdet på nettsiden vår med stor omhu. Alle anbefalinger som gjøres i forumet utarbeides etter beste evne. Likevel kan vi ikke overta noe ansvar for at innholdet til enhver tid er riktig, fullstendig eller helt oppdatert.

2.2 Vi forsøker etter beste evne at nettsiden skal være tilgjengelig uten avbrudd. Likevel vil det kunne være tider da den ikke er oppe (f.eks. p.g.a. vedlikeholdsarbeider, service).

2.3 Vi forbeholder oss retten til tidvis å innskrenke muligheten for pålogging og annen bruk, dersom dette er nødvendig utfra kapasitetshensyn, beskyttelse, servernes integritet eller for å kunne gjennomføre tekniske tiltak eller vedlikeholdsarbeider (f.eks. ved systemutfall) eller oppdatering.

3. Merker og opphavsrett

3.1 Alt innhold på nettsiden, inkludert tekster, bilder, grafiske fremstillinger, audio- og videofiler tilhører - dersom ikke annet er angitt - W. Neudorff GmbH KG. Innholdet underligger Lov om Opphavsrett og andre regler som beskytter åndsverk. Duplisering, distribusjon og alle typer bruk som ikke omfattes av lovverket krever skriftlig godkjenning fra W. Neudorff GmbH KG. Under "Service" på www.neudorff.no finner du alt materiale (produktbilder osv.), som vi stiller til kommersiell rådighet for f.eks. nettbutikker. Vi ber om å få tilsendt et eksemplar. Uten vårt samtykke skal alt annet innhold på nettsiden kun brukes til private - ikke kommersielle / næringsrelaterte formål.

3.2 Alle merker som omtales på denne nettsiden tilhører W. Neudorff GmbH KG, med mindre det opplyses om noe annet. Bruk av disse merkene uten godkjenning er ikke tillatt.

3.3 Bruk av materiale som inneholder testresultater, som f.eks. ÖKO-TEST merkingen, forutsetter at alle opplysninger - spesielt kildehenvisningen - er gjenkjennelige og lette å lese. Det skal ikke brukes fonter som er mindre enn 6 punkter. Hvis materialet brukes over en lengre tidsperiode, er det brukers ansvar å forvisse seg om at resultatet fremdeles kan brukes til reklameformål.

4. Presseservice

4.1 Materialet som finnes i Pressområdet skal kun brukes til redaksjonelle formål. Distribusjon til uautorisert tredjemann av dataene som tilbys er utelukket.

4.2 Offentliggjøring av dette materialet skal kun skje med henvisning til "Neudorff" eller den aktuelle kilden.

4.3 Etter offentliggjøring oppfordrer vi dessuten brukerne til å sende W. Neudorff GmbH KG et belgeksemplar eller den aktuelle linken.

5. Eksterne lenker

Denne nettsiden kan inneholde lenker til eksterne sider som vi ikke har mulighet til å påvirke. Derfor kan vi heller ikke overta ansvaret for innholdet på disse sidene. Innholdet på sidene det er lagt lenker til, er alltid ansvaret til den som står bak siden. Innholdet på sidene blir kontrollert på det tidspunkt lenkene blir lagt. Urettmessig innhold var da ikke synlig på siden. Uten konkret mistanke om mislighold kan det ikke forlanges av oss at vi permanent kontrollerer innholdet av disse sidene. Dersom vi blir klar over at en side inneholder urettmessig innhold, vil den fjernes øyeblikkelig,

6. Ansvar

6.1 Med forbehold om bestemmelsen i nr. 7.2 innskrenkes W. Neudorff GmbH KG's ansvar for skadeerstatning som følger:

Ved uaktsom forsømmelse begrenses Neudorff GmbH KG's ansvar til slike skader som er vanlige i sammenheng med den type tjeneste som tilbys.

6.2 Ansvarsfraskrivelsen ovenfor gjelder ikke ved tilfeller av lovbestemt ansvar, dersom det overtas en garanti eller ved forvoldelse av fysisk skade.

6.3 Bruker er forpliktet til å treffe tiltak for å forhindre og minske muligheter for at skade oppstår.

7. Avsluttende bestemmelser

7.1 Disse bruksbestemmelsene underligger norske rettsbestemmelser.

7.2 Verneting for alle tvister i sammenheng med disse bruksbestemmelsene er XXX hvis det dreier seg om en forretningsdrivende, en juridisk person eller en offentlig-rettslig institusjon. Det samme gjelder hvis bruker har sin bopel i utlandet eller ikke har vernting i Norge.

7.3 Hvis en av bestemmelsene i disse bruksbetingelsene være eller blitt uvirksom, påvirker dette ikke gyldigheten av de resterende bestemmelsene.


Emmerthal, i mai 2014